📜 Föreningens stadgar


HÀr kan du lÀsa föreningen LOOPIS stadgar (uppdaterade 2024-03-26).

Originaldokumentet finns pÄ föreningens hemsida loopis.org

1 § Namn

Föreningens namn Àr LOOPIS.

2 § SÀte

Föreningen har sitt sÀte i Bagarmossen, Stockholm.

3 § Syfte

LOOPIS Àr en partipolitiskt obunden förening med syfte att minska kapitalismens
negativa effekter för mÀnniska och miljö. Detta ska Ästadkommas genom att frÀmja
cirkulation och reparation av prylar, som ett alternativ till köpande och slÀngande.
Föreningens vision Àr en gladare och mer hÄllbar framtid.

4 § Verksamhet

LOOPIS verksamhet fokuserar pÄ att göra det sÄ enkelt och roligt som möjligt för
mÀnniskor att ge bort saker de inte anvÀnder och i utbyte fÄ saker de behöver. Detta
ska Ästadkommas genom att utveckla och underhÄlla en app för byteshandel dÀr
annonser publiceras och en fysisk plats dÀr utbyten och reparationer kan ske.

5 § Medlemskap

Alla som vill stötta föreningens syfte Àr vÀlkomna som medlemmar. Medlemskap erhÄlls genom att betala medlemsavgiften. UttrÀde sker genom att skriftligt eller muntligt meddela styrelsen. Styrelsen kan utesluta en medlem som motverkar föreningens syfte, missgynnar föreningen eller missbrukar dess namn.

6 § Styrelsen

Föreningen styrs mellan Ärsmötena av en styrelse som ska bestÄ av minst tre
medlemmar. Bland dessa ska ordförande, sekreterare och kassör ingĂ„. Även vice
ordförande, sekreterare och kassör efterstrÀvas om nÄgon av de ordinarie skulle avgÄ.
ErsÀttaren sitter dÄ pÄ posten fram till nÀsta Ärsmöte.

7 § Styrelsens uppgifter

Styrelsens ska:
● planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
● se till att föreningen verkar för sitt syfte
● sköta föreningens ekonomi
● inom styrelsen utse tvĂ„ firmatecknare för föreningen
● hantera medlemsförteckning
● hantera medlemsĂ€renden
● kalla till Ă„rsmöte
● ordna verksamhetsberĂ€ttelse och ekonomisk berĂ€ttelse till Ă„rsmöte
● arkivera protokoll och bokföring
● utse arbetsgrupper och delegera beslutsrĂ€tt inom dessa

8 § Årsmöte

Årsmötet Ă€r föreningens högsta beslutande organ och ska ske före första april varje Ă„r.
Styrelsen ska kalla till Ärsmöte via e-post minst sex veckor innan det Àger rum.
Kallelsen ska informera om tid och plats för Ärsmötet och att motioner ska skickas in
senast en mÄnad innan Ärsmötet. Senast en vecka före Ärsmötet ska medlemmarna via
e-post fÄ tillgÄng till dagordning, verksamhetsberÀttelse, ekonomisk berÀttelse,
styrelsens propositioner samt giltiga motioner med styrelsens yttrande.

9 § Årsmötets uppgifter

Årsmötet ska:
● utse mötesunderlĂ€ttare, sekreterare och justerare
● faststĂ€lla dagordningen
● justera röstlĂ€ngden
● frĂ„ga om mötet har utlysts pĂ„ rĂ€tt sĂ€tt
● ta del av styrelsens verksamhetsberĂ€ttelse
● ta del av styrelsens ekonomiska berĂ€ttelse
● ta del av revisorns berĂ€ttelse
● behandla frĂ„gan om styrelsens ansvarsfrihet
● behandla inkomna propositioner
● behandla inkomna motioner
● faststĂ€lla medlemsavgiften
● anta verksamhetsplan och budget
● vĂ€lja ny styrelse
● vĂ€lja valberedning för nĂ€sta Ă„rsmöte (eller vĂ€lja att inte tillsĂ€tta valberedning)
● vĂ€lja revisor
● behandla övriga frĂ„gor upptagna pĂ„ dagordningen
● behandla övriga frĂ„gor som vĂ€ckts under mötet

10 § RöstrÀtt och yttranderÀtt vid Ärsmötet

Alla nÀrvarande medlemmar har röstrÀtt samt yttranderÀtt vid Ärsmötet. Medlemmar
kan ocksÄ ge en annan medlem skriftlig fullmakt att föra deras talan. Fullmakten kan
vara allmĂ€n eller begrĂ€nsa sig till vissa frĂ„gor och/eller specifika meningar. Årsmötet
kan besluta om yttranderÀtt för personer som deltar vid mötet men inte Àr medlemmar.

11 § Valbarhet och mandatperiod

Alla villiga medlemmar Àr valbara till föreningens styrelse. Mandatperioden för
samtliga ledamöter Àr fram till nÀsta ordinarie Ärsmöte.

12 § Beslutsförfarande

Beslut pÄ Ärsmöten, medlemsmöten och styrelsemöten tas genom enkel majoritet,
Undantag Àr stadgeÀndringar samt upplösning av föreningen som krÀver tvÄ
tredjedelars majoritet. Om en medlem avsÀger sig sin röst i nÄgon frÄga rÀknas den
bort frÄn det totala antalet röstberÀttigade i den aktuella frÄgan. Beslut tas genom
öppen omröstning sÄvida inte sluten omröstning begÀrs. Alla pÄ röstlÀngden uppförda
medlemmar har rÀtt att begÀra sluten omröstning.

13 § Motioner till Ärsmötet

Alla medlemmar har rÀtt att inkomma med motioner till Ärsmötet. Motioner ska vara
styrelsen tillhanda skriftligen senast en mÄnad före Ärsmötet. En motion anses giltig dÄ
den insÀnts av medlem och inkommit i tid. Samtliga giltiga motioner ska behandlas av
Ärsmötet.

14 § Årsmötesprotokoll

Justerat protokoll frÄn Ärsmötet ska vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor
efter Ärsmötet. Mötesprotokollet ska skrivas under av mötesunderlÀttare, sekreterare
och justerare. Protokollet ska innefatta en nÀrvarolista med samtliga mötesdeltagares
namn. Sekreteraren ansvarar tillsammans med den nya styrelsen för att protokollet blir
justerat och kommer medlemmarna tillhanda.

15 § Extra Ärsmöte

Vid behov kan styrelsen kalla till extra Ärsmöte. Det sker om styrelsen anser att det
behövs eller om en majoritet av medlemmarna skriftligen begÀr det för att ta beslut om
en specifik frÄga. Styrelsen ska kalla till extra Ärsmöte via e-post minst tvÄ veckor
innan det Àger rum. Endast de frÄgor som finns med pÄ den bifogade dagordningen
ska behandlas pÄ ett extra Ärsmöte.

16 § Styrelsemöten

Styrelsen Àr beslutsför nÀr mer Àn hÀlften av styrelseledamöterna Àr nÀrvarande.
Protokoll frÄn styrelsemöten ska vara medlemmarna tillhanda senast tvÄ veckor efter
mötets genomförande.

17 § Tecknande av föreningens firma

De av styrelsen utsedda firmatecknarna tecknar föreningens firma pÄ det sÀtt som
styrelsen bestÀmt.

18 § Valberedning

Den av Ärsmötet utsedda valberedningen har till uppgift att inför nÀsta Ärsmöte
förbereda val av styrelse, revisor och valberedning.

19 § Revisor

Årsmötet utser minst en revisor. Revisorerna har rĂ€tt att fortlöpande ta del av
föreningens rÀkenskaper, Ärsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar.
Revisor ska avge revisorsberÀttelse till Ärsmötet. RevisorsberÀttelsen ska innefatta en
rekommendation till beslut i frÄgan om styrelsens ansvarsfrihet.

20 § Ändring av stadgar

Ändring av stadgar kan bara ske pĂ„ ett Ă„rsmöte och krĂ€ver tvĂ„ tredjedelars majoritet.
StadgeÀndringar som motverkar eller strider mot föreningens syfte kan inte göras.

21 § Upplösande

Föreningen kan upplösas pÄ ett Ärsmöte eller ett extra Ärsmöte med beslut genom tvÄ
tredjedelars majoritet. Vid mötet tas beslut om föreningens kvarvarande tillgÄngar.